Rosiglitazone 

อันตรกิริยา :

ชื่อพืชผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
มะระขี้นก*
Momordica charantia  L.
เพิ่มฤทธิ์ของยามากควรระมัดระวังการใช้ร่วมกันหรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์