Oxyphenbutazone* ; Oxyphenylbutazone ; Oxifenylbutazon ; Oxiphenbutazone ; Butapiron ; Flamaril ; Oxazolid 

อันตรกิริยา :

ชื่อพืชผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
พริกไทย*
Piper nigrum  L.
เพิ่มฤทธิ์ของยา, ลดความเป็นพิษของยาปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์