5-fluorouracil (5-FU)* ; Fluorouracil ; FU 

อันตรกิริยา :

ชื่อพืชผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
ชะเอมเทศ*
Glycyrrhiza glabra  L.
เพิ่มฤทธิ์ยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
ดาวเรืองฝรั่ง*
Calendula officinalis  L.
เพิ่มฤทธิ์ของยา มากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
พริกไทย*
Piper nigrum  L.
เพิ่มฤทธิ์ของยาหรือไม่มีผลต่อฤทธิ์ของยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
ฟ้าทะลายโจร*
Andrographis paniculata  (Burm.f.) Wall. ex Nees
เพิ่มฤทธิ์ของยามากควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำ
หรือการดูแลของแพทย์