Nifedipine 

อันตรกิริยา :

ชื่อพืชผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
กระเทียม*
Allium sativum  L.
เพิ่มฤทธิ์ของยา, เพิ่มระดับยาในเลือดมากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
ขมิ้น*
Curcuma longa  L.
ไม่มีผลต่อยา--
แปะก๊วย*
Ginkgo biloba  L.
ลดระดับยาในเลือด ลดฤทธิ์ยา/ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของระดับยา และประสิทธิภาพของยา (ผลของการเกิดอันตรกิริยายังมีความขัดแย้งกัน)มากควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์