สมอไทย* Terminalia chebula  Retz. var. chebula

ชื่อยาParacetamol*
Acetaminophen
APAP
N-acetyl-p-aminophenol
กลุ่มยายาบรรเทาปวด*
Analgesic
สารสำคัญของสมุนไพรหนูได้รับยา acetaminophen ขนาด 500 มก./กก./วัน ในวันที่ 1-3 จากนั้นในวันที่ 4-14 ป้อนหนูด้วยผงสมอไทยขนาด 125 มก./กก. หรือป้อนหนูด้วยยา silymarin ขนาด 25 มก./กก. ร่วมกับผงสมอไทย 125 มก./กก.
ผลของการเกิดอันตรกิริยาลดผลข้างเคียงของยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *หนูที่ได้รับ acetaminophen มีระดับของ triglyceride, ผลรวม cholesterol, BUN, creatinine, และการทำงานของ AST ในเลือดเพิ่มขึ้น ส่วนหนูที่ได้รับยา silymarin, ผงสมอไทย, และยา silymarin ร่วมกับผงสมอไทย ค่าดังกล่าวลดลงอย่างชัดเจน โดยกลุ่มที่ได้รับยา silymarin ร่วมกับผงสมอไทย สามารถลด triglyceride, BUN, และ creatinine ได้ดีที่สุด ส่วนกลุ่มที่ได้รับผงสมอไทย สามารถลด AST และผลรวม cholesterol ได้ดีที่สุด (ผงสมอไทย มีผลช่วยลดความผิดปกติของตับและไตที่เกิดจากยา acetaminophen)
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดได้ เนื่องจากมีเพียงการศึกษาในสัตว์ทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
น้อย (รายละเอียด)
ข้อแนะนำใช้ร่วมกันได้ แต่หากมีความผิดปกติ หรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
เอกสารอ้างอิง(23-24)