สมอไทย* Terminalia chebula  Retz. var. chebula

ชื่อยาIsoproterenol*
Isoprenaline
กลุ่มยายาต้านโรคหัวใจ*
Antiarrhythmic
สารสำคัญของสมุนไพรหนูได้รับการป้อนสารสกัดเอทานอลของผลสมอไทยขนาด 50 มก. /นน. ตัว 100 ก. นาน 30 วัน จากนั้นจึงได้รับยา isoproterenol โดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนังในขนาด 20 มก./นน. ตัว 100 ก. จำนวน 2 ครั้ง ภายในเวลา 24 ชม.
ผลของการเกิดอันตรกิริยาลดผลข้างเคียงของยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *หนูที่ได้รับยา isoproterenol เพียงอย่างเดียวกล้ามเนื้อหัวใจเกิดความผิดปกติและเกิดการตายของเนื้อเยื่อหัวใจ มีระดับ LPO, และการทำงานของ ALT, AST, CK, LDH ในเลือดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ส่วนหนูที่ได้รับสารสกัดร่วมกับยา isoproterenol เนื้อเยื่อหัวใจเกิดการบวมและอักเสบเพียงเล็กน้อย มีระดับ LPO, และการทำงานของ ALT, AST, CK, LDH ในเลือดลดลงเมื่อเทียบกับหนูที่ได้รับยา isoproterenol เพียงอย่างเดียว (สารสกัดเอทานอลจากผลสมอไทย มีผลช่วยลดผลข้างเคียงที่เกิดจากยา isoproterenol)
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดได้ เนื่องจากมีเพียงการศึกษาในสัตว์ทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
น้อย (รายละเอียด)
ข้อแนะนำควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
เอกสารอ้างอิง(22)