สมอไทย* Terminalia chebula  Retz. var. chebula

ชื่อยาDoxorubicin*
Adrimycin
ADR
Adria
กลุ่มยายาต้านมะเร็ง*
Anticancer
Antitumor
Chemotherapy
สารสำคัญของสมุนไพรเปรียบเทียบการให้แบบ pre treatment โดยให้สารสกัดเอทานอลจากผลสมอไทยแก่หนูในขนาด 0.5 ก./กก./วัน นาน 16 วัน จากนั้นจึงฉีดยา doxorubicin ขนาด 2.5 มก./กก. เข้าทางช่องท้อง แบบวันเว้นวัน นาน 12 วัน และการให้สารสกัดแบบ post treatment โดยฉีดยา doxorubicin ขนาด 2.5 มก./กก. เข้าทางช่องท้อง แบบวันเว้นวัน นาน 12
ผลของการเกิดอันตรกิริยาลดผลข้างเคียงของยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *การให้แบบ post treatment มีประสิทธิภาพดีกว่าการให้แบบ pre treatment แต่ยังมีประสิทธิภาพน้อยกว่าการให้ร่วมกัน
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดได้ เนื่องจากมีเพียงการศึกษาในสัตว์ทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
น้อย (รายละเอียด)
ข้อแนะนำควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
เอกสารอ้างอิง(17-19)