สมอไทย* Terminalia chebula  Retz. var. chebula

ชื่อยาDoxorubicin*
Adrimycin
ADR
Adria
กลุ่มยายาต้านมะเร็ง*
Anticancer
Antitumor
Chemotherapy
สารสำคัญของสมุนไพรหนูได้รับยา doxorubicin ขนาด 1.5 มล./กก. เพียงครั้งเดียว จากนั้นจะได้รับสารสกัดเอทานอลจากผลสมอไทยขนาด 200 และ 300 มก./กก. นาน 21 วัน
ผลของการเกิดอันตรกิริยาลดผลข้างเคียงของยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *ยา doxorubicin ทำให้ระดับ SOD, CAT, GSH, GST, GPx, vitamin C, และ E ในเนื้อเยื่อหัวใจลดลง และทำให้ระดับ LPO เพิ่มขึ้น ในขณะที่สารสกัดเอทานอลจากผลสมอไทยทำให้ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวลดลง โดยประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ให้ (สารสกัดเอทานอลจากผลสมอไทย มีผลช่วยลดผลข้างเคียงที่เกิดจากยา doxorubicin)
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดได้ เนื่องจากมีเพียงการศึกษาในสัตว์ทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
น้อย (รายละเอียด)
ข้อแนะนำควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
เอกสารอ้างอิง(16)