สมอไทย* Terminalia chebula  Retz. var. chebula

ชื่อยาCiprofloxacin
กลุ่มยายาต้านแบคทีเรีย*
Antibacterial
สารสำคัญของสมุนไพรสารประกอบฟีนอลิกจากผลสมอไทย
ผลของการเกิดอันตรกิริยาเพิ่มฤทธิ์ของยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *สารประกอบฟีนอลิกจากผลสมอไทย (ไม่ระบุความเข้มข้น) สามารถเสริมการออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ S. aureus ชนิดดื้อยา methicillin ของยา ciprofloxacin แบบ additive
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดได้ เนื่องจากมีเพียงการศึกษาในหลอดทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
น้อย (รายละเอียด)
ข้อแนะนำใช้ร่วมกันได้ แต่หากมีความผิดปกติ หรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
เอกสารอ้างอิง(14)