สมอไทย* Terminalia chebula  Retz. var. chebula

ชื่อยาCeftazidime
กลุ่มยายาต้านแบคทีเรีย*
Antibacterial
สารสำคัญของสมุนไพรสารสกัด 70% เอทานอลของผลสมอไทย
ผลของการเกิดอันตรกิริยาเพิ่มฤทธิ์ของยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *สารสกัด 70% เอทานอลของผลสมอไทย 25 มก., ยา ceftazidime 30 มคก., และสารสกัด 70% เอทานอลของผลสมอไทย 25 มก. ร่วมกับยา ceftazidime 30 มคก. มีค่า MIC ต่อเชื้อแบคทีเรียแกรมลบชนิดดื้อยาซึ่งมีการสร้าง ESBL เท่ากับ 10.67-15.67 มม, 10.33-27.50 มม., และ 23.17-32.67 มม., ตามลำดับ (สารสกัด 70% เอทานอลของผลสมอไทย ช่วยเสริมฤทธิ์ยา ceftazidime ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแกรมลบชนิดดื้อยา)
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดได้ เนื่องจากมีเพียงการศึกษาในหลอดทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
น้อย (รายละเอียด)
ข้อแนะนำใช้ร่วมกันได้ แต่หากมีความผิดปกติ หรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
เอกสารอ้างอิง(13)