สมอไทย* Terminalia chebula  Retz. var. chebula

ชื่อยาTrimethoprim*
TMP
กลุ่มยายาต้านแบคทีเรีย*
Antibacterial
สารสำคัญของสมุนไพรสาร gallotannin จากผลสมอไทย
ผลของการเกิดอันตรกิริยาเพิ่มฤทธิ์ของยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *การทดสอบหาค่า FICI เพื่อหาลักษณะการออกฤทธิ์เสริมกันของสาร gallotannin และยา gentamicin ต่อเชื้อแบคทีเรีย E. coli ชนิดดื้อยา พบว่า การให้สาร gallotannin ร่วมกับยา gentamicin มีค่า FICI = 0.156-0.375 (สาร gallotannin จากผลสมอไทยช่วยเสริมฤทธิ์ยา gentamicin ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย E. coli ชนิดดื้อยา)
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดได้ เนื่องจากมีเพียงการศึกษาในหลอดทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
น้อย (รายละเอียด)
ข้อแนะนำใช้ร่วมกันได้ แต่หากมีความผิดปกติ หรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
เอกสารอ้างอิง(12)