สมอไทย* Terminalia chebula  Retz. var. chebula

ชื่อยาTrimethoprim*
TMP
กลุ่มยายาต้านแบคทีเรีย*
Antibacterial
สารสำคัญของสมุนไพรสาร gallotannin จากผลสมอไทย
ผลของการเกิดอันตรกิริยาเพิ่มฤทธิ์ของยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *สาร gallotannin และยา trimethoprim มีค่า MIC ต่อเชื้อแบคทีเรีย E. coli ชนิดดื้อยา เท่ากับ 14.09 และ 30.47 มคก./มล. ตามลำดับ จากนั้นจึงนำความเข้มข้น MIC ที่ได้มาทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเกิด biofilm โดยให้สาร gallotannin, ยา trimethoprim, และสาร gallotannin ร่วมกับยา trimethoprim (สำหรับการให้สารสกัดร่วมกับยาจะใช้ความเข้มข้นของค่า MIC และใช้อัตราส่วนของสาร gallotannin ต่อยาเท่ากับ 1 : 1) ซึ่งพบว่าสามารถยับยั้งการเกิด biofilm ได้ 54.60%, 21.87%, และ 93.40% ตามลำดับ (สาร gallotannin จากผลสมอไทยช่
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดได้ เนื่องจากมีเพียงการศึกษาในหลอดทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
น้อย (รายละเอียด)
ข้อแนะนำใช้ร่วมกันได้ แต่หากมีความผิดปกติ หรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
เอกสารอ้างอิง(12)