สมอไทย* Terminalia chebula  Retz. var. chebula

ชื่อยาGentamicin
กลุ่มยายาต้านแบคทีเรีย*
Antibacterial
สารสำคัญของสมุนไพรสารประกอบฟีนอลิกจากผลสมอไทย
ผลของการเกิดอันตรกิริยาเพิ่มฤทธิ์ของยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *การให้ยา gentamicin ในขนาด 1/4 เท่าของค่า MIC ร่วมกับสารประกอบฟีนอลิกจากผลสมอไทยขนาด 1/4 เท่าของค่า MIC สามารถเสริมการออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ S. aureus ชนิดดื้อยา methicillin ได้แบบ synergistic activity
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดได้ เนื่องจากมีเพียงการศึกษาในหลอดทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
น้อย (รายละเอียด)
ข้อแนะนำใช้ร่วมกันได้ แต่หากมีความผิดปกติ หรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
เอกสารอ้างอิง(14)