สมอไทย* Terminalia chebula  Retz. var. chebula

ชื่อยาIsoniazid*
Isonicotinylhydrazide
Isonicotinic acid hydrazide
INH
กลุ่มยายาต้านวัณโรค*
Antituberculosis
สารสำคัญของสมุนไพรสารสกัด 95% เอทานอลจากผลสมอไทยขนาด 50, 100, และ 200 มก./กก. ร่วมกับสูตรยารักษาวัณโรค (rifampicin 250 มก./กก., isoniazid 50 มก./กก., และ pyrazinamide 100 มก./กก.) วันละ 1 ครั้ง
ผลของการเกิดอันตรกิริยาลดผลข้างเคียงของยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *การให้สารสกัดร่วมกับสูตรยารักษาวัณโรค จะช่วยลดความเป็นพิษต่อตับของยาได้ โดยทำให้ ALT, AST, ALP, bilirubin, LPO, CYP2E1 ลดลง และทำให้ GSH, CAT, GPx, Na+, K+-ATPase เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับสูตรยารักษาวัณโรคเพียงอย่างเดียว โดยประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ให้ และมีค่า PD50 เท่ากับ 68.8 มก./กก. (สารสกัด 95% เอทานอลจากผลสมอไทยร่วมกับสูตรยารักษาวัณโรคช่วยลดผลข้างเคียงที่เกิดจากยารักษาวัณโรคได้ขึ้นกับขนาดที่ใช้)
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดได้ เนื่องจากมีเพียงการศึกษาในสัตว์ทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
น้อย (รายละเอียด)
ข้อแนะนำใช้ร่วมกันได้ แต่หากมีความผิดปกติ หรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
เอกสารอ้างอิง(11)