สมอไทย* Terminalia chebula  Retz. var. chebula

ชื่อยาGentamicin
กลุ่มยายาต้านแบคทีเรีย*
Antibacterial
สารสำคัญของสมุนไพรสาร gallotannin จากผลสมอไทย
ผลของการเกิดอันตรกิริยาเพิ่มฤทธิ์ของยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *สาร gallotannin และยา gentamicin มีค่า MIC ต่อเชื้อแบคทีเรีย E. coli ชนิดดื้อยา เท่ากับ 14.09 และ 60.95 มคก./มล. ตามลำดับ จากนั้นจึงนำความเข้มข้น MIC ที่ได้มาทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเกิด biofilm โดยให้สาร gallotannin, ยา gentamicin, และสาร gallotannin ร่วมกับยา gentamicin (สำหรับการให้สารสกัดร่วมกับยาจะใช้ความเข้มข้นของค่า MIC และใช้อัตราส่วนของสาร gallotannin ต่อยาเท่ากับ 1 : 1) ซึ่งพบว่าสามารถยับยั้งการเกิด biofilm ได้ 54.60%, 12.50%, และ 71.24% ตามลำดับ (สาร gallotannin จากผลสมอไทยช่วยเสริมฤทธิ์ย
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดได้ เนื่องจากมีเพียงการศึกษาในหลอดทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
น้อย (รายละเอียด)
ข้อแนะนำใช้ร่วมกันได้ แต่หากมีความผิดปกติ หรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
เอกสารอ้างอิง(12)