สมอไทย* Terminalia chebula  Retz. var. chebula

ชื่อยาIsoniazid*
Isonicotinylhydrazide
Isonicotinic acid hydrazide
INH
กลุ่มยายาต้านวัณโรค*
Antituberculosis
สารสำคัญของสมุนไพรสารสกัด 95% เอทานอลจากผลสมอไทยขนาด 10-100 มคก./มล. ร่วมกับสูตรยารักษาวัณโรค (rifampicin 100 ไมโครโมลาร์, isoniazid 50 ไมโครโมลาร์, และ pyrazinamide 200 ไมโครโมลาร์)
ผลของการเกิดอันตรกิริยาลดผลข้างเคียงของยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *สูตรยารักษาวัณโรคทำให้ ALT, AST, ALP, bilirubin, LPO, CYP2E1 สูงขึ้น และทำให้ GSH, CAT, GPx, Na+, K+-ATPase ลดลง เมื่อเทียบกับเซลล์ที่ไม่ได้รับยา (กลุ่มควบคุม) ซึ่งการให้สารสกัดร่วมด้วยจะช่วยให้ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวลดลง โดยประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ให้ (สารสกัด 95% เอทานอลจากผลสมอไทยร่วมกับสูตรยารักษาวัณโรคช่วยลดผลข้างเคียงที่เกิดจากยารักษาวัณโรคได้ขึ้นกับขนาดที่ใช้)
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดได้ เนื่องจากมีเพียงการศึกษาในสัตว์ทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
น้อย (รายละเอียด)
ข้อแนะนำใช้ร่วมกันได้ แต่หากมีความผิดปกติ หรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
เอกสารอ้างอิง(11)