สมอไทย* Terminalia chebula  Retz. var. chebula

ชื่อยาTetracycline
กลุ่มยายาต้านแบคทีเรีย*
Antibacterial
สารสำคัญของสมุนไพรสารสกัดน้ำและสารสกัดเอทิลอะซิเตตของผลสมอไทย
ผลของการเกิดอันตรกิริยาเพิ่มฤทธิ์ของยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *สารสกัดน้ำความเข้มข้น 298 มคก./มล. ร่วมกับยา tetracycline 0.09 มคก./มล. ในอัตราส่วน 1:1 และสารสกัดเอทิลอะซิเตตความเข้มข้น 134 มคก./มล. ร่วมกับยา tetracycline 0.08 มคก./มล. ในอัตราส่วน 1:1 พบว่า มีค่า ΣFIC เท่ากับ 0.38 และ 0.25 ตามลำดับ (สารสกัดน้ำและสารสกัดเอทิลอะซิเตตของผลสมอไทยช่วยเสริมฤทธิ์ยา tetracycline ในการต้านเชื้อได้)
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดได้ เนื่องจากมีเพียงการศึกษาในหลอดทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
น้อย (รายละเอียด)
ข้อแนะนำใช้ร่วมกันได้ แต่หากมีความผิดปกติ หรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
เอกสารอ้างอิง(10)