สมอไทย* Terminalia chebula  Retz. var. chebula

ชื่อยาAcyclovir*
ACV
Acycloguanosine
กลุ่มยายาต้านไวรัส*
Antiviral
สารสำคัญของสมุนไพรสารสกัดน้ำจากผลสมอไทยขนาด 250 มก./กก., ยา acyclovir ขนาด 2.5 มก./กก., และสารสกัดน้ำจากผลสมอไทยขนาด 250 มก./กก. ร่วมกับยา acyclovir ขนาด 2.5 มก./กก. 1 ครั้ง หลังจากนั้น 8 ชม. หนูจะถูกทำให้ติดเชื้อ HSV-1 สายพันธุ์ 7401H (1 x 106 PFU/ตัว) และหนูจะได้รับสารทดสอบต่อวันละ 3 ครั้ง
ผลของการเกิดอันตรกิริยาเพิ่มฤทธิ์ของยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *หนูที่ได้รับสารสกัดร่วมกับยา acyclovir เกิดการตายลดลง และเกิดแผลน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดรือยา acyclovir เพียงอย่างเดียว การวิเคราะห์จำนวนเชื้อไวรัสในเนื้อเยื่อผิวหนังและสมองพบว่า หนูที่ได้รับสารสกัดร่วมกับยา acyclovir มีจำนวนเชื้อไวรัสในผิวหนังและสมองน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดหรือยา acyclovir เพียงอย่างเดียว
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดได้ เนื่องจากมีเพียงการศึกษาในหลอดทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
น้อย (รายละเอียด)
ข้อแนะนำใช้ร่วมกันได้ แต่หากมีความผิดปกติ หรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
เอกสารอ้างอิง(8)