สมอไทย* Terminalia chebula  Retz. var. chebula

ชื่อยาAcyclovir*
ACV
Acycloguanosine
กลุ่มยายาต้านไวรัส*
Antiviral
สารสำคัญของสมุนไพรสารสกัดน้ำจากผลสมอไทยขนาด 70 และ 90 มคก./มล., ยา acyclovir ขนาด 0.6 และ 0.9 มคก./มล., สารสกัดน้ำจากผลสมอไทยร่วมกับยา acyclovir ขนาด 70/0.6, 70/0.9, 90/0.6, และ 90/0.9 มคก./มล.
ผลของการเกิดอันตรกิริยาเพิ่มฤทธิ์ของยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *เซลล์ที่ไม่ได้รับสารทดสอบใด ๆ มีจำนวน PFU ของเชื้อเท่ากับ 1.18 x 107 PFU/มล. ส่วนเซลล์ที่ได้รับสารสกัดน้ำจากผลสมอไทยขนาด 70 และ 90 มคก./มล., ยา acyclovir ขนาด 0.6 และ 0.9 มคก./มล., สารสกัดน้ำจากผลสมอไทยร่วมกับยา acyclovir ขนาด 70/0.6, 70/0.9, 90/0.6, และ 90/0.9 มคก./มล. มีจำนวน PFU ของเชื้อเท่ากับ 6.50 ? 105, 2.75 ? 105, 3.00 ? 104, 1.25 ? 104, 3.57 ? 102, 5.75 ? 102, 4.00 x 102, และ <10 PFU/มล. ตามลำดับ (การ
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดได้ เนื่องจากมีเพียงการศึกษาในหลอดทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
น้อย (รายละเอียด)
ข้อแนะนำใช้ร่วมกันได้ แต่หากมีความผิดปกติ หรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
เอกสารอ้างอิง(8)