สมอไทย* Terminalia chebula  Retz. var. chebula

ชื่อยาAcyclovir*
ACV
Acycloguanosine
กลุ่มยายาต้านไวรัส*
Antiviral
สารสำคัญของสมุนไพรสารสกัดน้ำจากผลสมอไทยขนาด 60 มคก./มล. ร่วมกับยา acyclovir ขนาด 0.35 มคก./มล.
ผลของการเกิดอันตรกิริยาเพิ่มฤทธิ์ของยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *สารสกัดน้ำจากผลสมอไทยขนาด 60 มคก./มล. มีค่า percent plaque formation เท่ากับ 58.5% ในขณะที่ยา acyclovir ขนาด 0.35 มคก./มล. มีค่า percent plaque formation เท่ากับ 53.6% และเมื่อให้ร่วมกันพบว่ามีค่า percent plaque formation เท่ากับ 8.4% (การให้สารสกัดร่วมกับยา acyclovir ช่วยลดปริมาณเชื้อไวรัสได้จากการลดการเกิด plaque (percent plaque formation))
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดได้ เนื่องจากมีเพียงการศึกษาในหลอดทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
น้อย (รายละเอียด)
ข้อแนะนำใช้ร่วมกันได้ แต่หากมีความผิดปกติ หรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
เอกสารอ้างอิง(8)