เห็ดหลินจือ* Ganoderma lucidum  (Fr.) Karst.

ชื่อยาDoxorubicin*
Adrimycin
ADR
Adria
กลุ่มยายาต้านมะเร็ง*
Anticancer
Antitumor
Chemotherapy
สารสำคัญของสมุนไพรสารในกลุ่มโพลีแซคคาไรด์, สารในกลุ่มไตรเทอปีน, สาร lucidenic acid N
ผลของการเกิดอันตรกิริยาเพิ่มการออกฤทธิ์ของยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *เห็ดหลินจือทำให้เซลล์เกิดการตายแบบ apoptosis เพิ่มขึ้น, เพิ่มการสร้าง reactive oxygen species, ทำให้การตอบสนองต่อยาเพิ่มขึ้นและเซลล์มะเร็งมีความไวต่อยาเพิ่มขึ้น, ทำให้การสร้างและการแสดงออกของ multidrug resistance (MDR)-1 และ MDR-associated protein (MRP) 1 ลดลง
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดหรือไม่เกิด เนื่องจากมีเพียงการศึกษาในหลอดทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
มาก (รายละเอียด)
ข้อแนะนำควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
เอกสารอ้างอิง(16-18)