โสม* Panax ginseng  C.A. Mey.

ชื่อยาDextromethorphan*
Dextromethorfan
Dextromorphan
กลุ่มยายาแก้ไอ*
 Antitussive
สารสำคัญของสมุนไพร-
ผลของการเกิดอันตรกิริยาไม่มีผลต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *รับประทานสารสกัดโสมแดงหมักเข้มข้น 70 มล./วัน (ประกอบด้วยโสมแห้ง >3%) ร่วมกับ CYP probe cocktail drug (caffeine 200 มก., losartan 50 มก., omeprazole 20 มก., dextromethorphan 30 มก. และ midazolam 7.5 มก.) ไม่มีผลต่อค่าเภสัชจลนศาสตร์ของยา dextromethrophan
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
B (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
-
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
-
ข้อแนะนำ-
เอกสารอ้างอิง32