พริกไทย* Piper nigrum  L.

ชื่อยาMorphine
กลุ่มยายาเสพติด*
Narcotic
สารสำคัญของสมุนไพรพิเพอรีน
ผลของการเกิดอันตรกิริยาลดอาการถอนยามอร์ฟีน
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *ลดการกระโดดของหนูที่เสพติดมอร์ฟีนและเหนี่ยวนำให้เกิดอาการถอนยาโดย naloxone และเลื่อนระยะเวลาการเกิดอาการถอนยา
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดได้ เนื่องจากมีรายงานการทดลองเฉพาะในสัตว์ทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ปานกลาง (รายละเอียด)
ข้อแนะนำควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
เอกสารอ้างอิง49