พริกไทย* Piper nigrum  L.

ชื่อยาDoxorubicin*
Adrimycin
ADR
Adria
กลุ่มยายาต้านมะเร็ง*
Anticancer
Antitumor
Chemotherapy
สารสำคัญของสมุนไพรพิเพอรีน
ผลของการเกิดอันตรกิริยาเพิ่มฤทธิ์ของยา ทำให้เซลล์ที่ดื้อยากลับมาไวต่อยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *ลดค่า IC50 ของยา เนื่องจากลดการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการขับยาออกจากเซลล์
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดได้ เนื่องจากมีรายงานการทดลองเฉพาะในหลอดทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
มาก (รายละเอียด)
ข้อแนะนำควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
เอกสารอ้างอิง13