ขมิ้น* Curcuma longa  L.

ชื่อยาMidazolam*
Versed
Dormicum
กลุ่มยายาต้านอาการวิตกกังวล*
Antianxiety
Anxiolytic
สารสำคัญของสมุนไพรเคอร์คูมิน
ผลของการเกิดอันตรกิริยาเพิ่มระดับของยาในเลือด (in vivo), ไม่มีผลต่อการออกฤทธิ์ของยา (clinical study) (ผลของการเกิดอันตรกิริยายังมีความขัดแย้งกัน)
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *เพิ่มค่า AUC และลดค่า clearance ของยา (in vivo), ไม่มีผลต่อค่าทางเภสัชจลศาสตร์ของยา (clinical study)
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
B (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
อาจเกิดได้แต่ไม่บ่อย
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
มาก (รายละเอียด)
ข้อแนะนำให้ใช้ได้อย่างระมัดระวังหากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
เอกสารอ้างอิง28, 29