ชะเอมเทศ* Glycyrrhiza glabra  L.

ชื่อยาPrednisone*
Deltacortisone
Deltdehydrocortisone
กลุ่มยายาต้านการอักเสบ*
Anti-inflammatory
สารสำคัญของสมุนไพรglycerrhizin
ผลของการเกิดอันตรกิริยาลดฤทธิ์ยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *ลดการแมตาบอลิสมของยา เพิ่มค่า AUC, t1/2 และลดอัตราการกำจัดยา
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
B (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
เกิดได้ง่ายในคนส่วนใหญ่
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
น้อย (รายละเอียด)
ข้อแนะนำควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
เอกสารอ้างอิง(14-17)