กระเทียม* Allium sativum  L.

ชื่อยาMetformin
กลุ่มยายาต้านเบาหวาน*
ยาลดน้ำตาลในเลือด
Antidiabetic
Antihyperglycemic
สารสำคัญของสมุนไพร-
ผลของการเกิดอันตรกิริยาเพิ่มระดับยาในเลือด, เพิ่มฤทธิ์ของยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *กระเทียมเพิ่มค่า Cmax และ AUC0-12h ของยาและทำให้ค่าครึ่งชีวิตของยาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย, กระเทียมเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของยา
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
A (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดหรือไม่เกิด เนื่องจากมีเพียงการศึกษาในสัตว์ทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
มาก (รายละเอียด)
ข้อแนะนำควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
เอกสารอ้างอิง(43-44)