คุณสมบัติยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งของสารสกัดจากเปลือกผลมะเขือยาว

เดลฟินิดิน (Delphinidin) เป็นสารสีจำพวกฟลาโวนอยด์ ซึ่งแยกได้จากเปลือกผลมะเขือยาว ให้ผลยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง (anti-invasive) เมื่อทดลองในหลอดทดลองโดยใช้ HT-1080 human fibrosarcoma ซึ่งเป็นเซลล์ชนิดที่แพร่กระจายได้รวดเร็ว นอกจากนั้นเดลฟินิดินยังมีผลยับยั้งการทำลาย collagen ของเอนไซม์ matrix metal-loproteinase (MMPS) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ปลดปล่อยจากเซลล์มะเร็ง ในกระบวนการ invasive ผลการทดลองนี้แสดงว่าเดลฟินิดินอาจมีคุณสมบัติเป็นตัวต่อต้านการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งที่ดี (potent anti-metastatic)

Planta Med 1998;64:216-9