สารสกัดจากลูกใต้ใบยับยั้งเอนไซม์ Cytochrome P450

เอนไซม์ cytochrome P450 (CYP-450) เป็นเอนไซม์ในร่างกายที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาทางชีววิทยาหลายประการ (CYP-450 ยังเป็นเอนไซม์ที่ไปเมตาบอไลท์ สารก่อมะเร็งให้กลายเป็นสารกระตุ้นให้เกิดมะเร็งในที่สุด) การยับยั้ง CYP-450 จะมีผลกับการออกฤทธิ์ของยาที่ถูกเมตาบอไลท์ด้วยเอนไซม์ มีการทดลองผลของสารสกัดด้วยเมทานอลจากส่วนเหนือดินของลูกใต้ใบในหลอดทดลอง พบว่ามีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ CYP-450 ทุก isoforms (CYP1A1, CYP1A2, CYP2B1/2, CYP2E1, CYP1A, 2A, 2B, 2D และ 3A) โดยแปรผันตามความเข้มข้นของสารสกัด ความเข้มข้นของสารสกัดที่ออกฤทธิ์ยับยั้ง CYP1A1 (7-ethoxyresorufin-O-deethylase (EROD)), CYP1A2 (7-methoxyresorufin-O-demethylase (MROD)) และ CYP2B1/2 (7-pentoxyresorufin-O-depentylase (PROD)) 50% คือ 4.6, 7.725 และ 4.18 มคก./มล. ตามลำดับ นอกจากนี้สารสกัดยังออกฤทธิ์ยับยั้ง aniline hydroxylase (เป็นตัววัดของ CYP2E1) และ aminopyrine demethylase (เป็นตัววัดของ CYP1A, 2A, 2B, 2D และ 3A) ได้ 50% ด้วยความเข้มข้น 62.38 และ >1,000 มคก./มล.ตามลำดับ เมื่อศึกษาในสัตว์ทดลอง โดยให้หนูขาวกินสารสกัดเมทานอลจากส่วนเหนือดิน ขนาด 250 และ 750 มก./กก. วันละ 1 ครั้ง ทุกวันนาน 15 วัน และถูกเหนี่ยวนำให้ระดับเอนไซม์ CYP-450 เพิ่มขึ้นด้วยการฉีด phenobarbitone ขนาด 60 มก./กก. เข้าช่องท้องในวันที่ 12 และต่อเนื่องนาน 4 วัน พบว่าสารสกัดทั้ง 2 ขนาดมีฤทธิ์ยับยั้ง CYP-450 จนระดับลดลงเกือบเท่าปกติ แต่ขนาดของสารสกัดที่เพิ่มขึ้น 3 เท่า คือ 750 มก./กก. ไม่ได้ทำให้ฤทธิ์ยับยั้ง CYP-450 เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

Biol Pharm Bull 2006;29(7):1310-3