ฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของเหง้าข่าและสารสกัดในกระต่าย

จากการศึกษาผลของเหง้าข่าต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดในกระต่ายที่ได้รับผงเหง้าข่า, สารสกัดเมทานอลและน้ำสกัดของผงเหง้าข่า พบว่า สารสกัดและส่วนของพืชดังกล่าวมีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลกลูโคสในกระต่ายปรกติได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยการทดลองครั้งนี้ศึกษาเปรียบเทียบกับ gliclazide ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคเบาหวานในกลุ่ม sulfonyluria แต่เมื่อเปลี่ยนมาทำการทดสอบกับกระต่ายที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดโรคเบาหวานด้วย alloxan พบว่าผงเหง้าข่าและสารสกัดทั้ง 2 แบบ ไม่มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด และจากการวิเคราะห์เหง้าข่า พบว่าเหง้าข่าประกอบด้วยแร่ธาตุสำคัญปริมาณสูงที่เชื่อว่ามีผลต่อกลไกการลดระดับน้ำตาลในเลือดของกระต่ายปรกติ ซึ่งสารสำคัญเหล่านี้สามารถสกัดได้ด้วยเมทานอลและน้ำ นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้เหง้าข่ากับกระต่ายในขนาดสูงยังไม่พบพิษเฉียบพลันใดๆอีกด้วย การที่ลดน้ำตาลเฉพาะในกระต่ายปกติ และไม่ได้ผลในกระต่ายที่เป็นเบาหวาน ทำให้การนำสมุนไพรมาใช้ในผู้ป่วยเบาหวานเป็นไปได้ยาก

Fitoterapia 2002;73:623-8