ฤทธิ์ลดอาการเมื่อยล้าและต้านความเครียดของกระเจี๊ยบมอญ (Abelmoschus esculentus )

ศึกษาฤทธิ์ลดอาการเมื่อยล้าและต้านความเครียดของสาร quercetin-3-O-gentiobiose (QG) จากกระเจี๊ยบมอญ (Abelmoschus esculentus ) โดยทำการทดลองในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะเครียดโดยการว่ายน้ำวันละ 150 นาที เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ในระหว่างการทดลองป้อนหนูด้วยสาร QG ขนาดวันละ 25, 50 และ 75 มก./กก. ผลจากการทดลองพบว่าหนูที่ถูกป้อนด้วยสาร QG มีพฤติกรรมที่ทนต่อความเครียดได้มากขึ้น ว่ายน้ำได้นานขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ผลจากการตรวจวัดค่าทางชีวเคมีในเลือดเมื่อเสร็จสิ้นการทดลองพบว่า ค่า lactic acid และ blood urea nitrogen ในเลือด ซึ่งเป็นดัชนี้บ่งชี้ถึงภาวะเมื่อยล้าในร่างกายของหนู มีค่าลดลงเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม นอกจากนี้ผลจากการตรวจวิเคราะห์เส้นเลือดแดงใหญ่ (aorta) ด้วยเทคนิคทางจุลกายวิภาคศาสตร์พบว่า การป้อนสาร QG มีผลช่วยซ่อมแซมความเสียหายของผนังหลอดเลือดที่เกิดจากการทำงานหนักในการสูบฉีดเลือดเมื่อออกกำลังกาย และสาร QG ยังมีผลเพิ่มระดับเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการต้านอนุมูลอิสระได้แก่ superoxide dismutase และ glutathione peroxidase และลดระดับโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการอักเสบได้แก่ monocyte chemoattractant protein-1, interleukin 6 และ tumor necrosing factor-α ผลจากการทดลองแสดงให้เห็นว่า สาร QG จากกระเจี๊ยบมอญมีฤทธิ์ช่วยลดอาการเมื่อยล้า ต้านความเครียด และป้องกันความเสียหายของหลอดเลือด ผ่านกระบวนการต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบได้

Food Chem Toxicol 2014; 68: 290-6