แปะก๊วย* Ginkgo biloba  L.

ข้อบ่งใช้ :

บำรุงสมอง ป้องกันภาวะสมองเสื่อม


อันตรกิริยา :

ชื่อยาผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
Alprazolamลดฤทธิ์ยามากไม่ควรใช้แปะก๊วยร่วมกับยานี้
Amlodipine*เพิ่มฤทธิ์ยาปานกลางควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
Anastrozole*ไม่มีผลต่อยา--
Aspirin*เพิ่มฤทธิ์ยามากควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
Atorvastatinลดระดับยาในเลือด ปานกลางควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
Buspironeลดฤทธิ์ยามากไม่ควรใช้แปะก๊วยร่วมกับยานี้
Ciclosporin*ลดระดับยาในเลือดปานกลางควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
Cilostazolเพิ่มฤทธิ์ยา/ไม่มีผลต่อยา (ผลของการเกิดอันตรกิริยายังมีความขัดแย้งกัน)มากควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
Clopidogrelเพิ่มฤทธิ์ยา/ไม่มีผลต่อยา (ผลของการเกิดอันตรกิริยายังมีความขัดแย้งกัน)มากควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
Diazepamไม่มีผลต่อยา--
Diclofenacเพิ่มระดับยาในเลือด อาจเพิ่มฤทธิ์ยาและผลข้างเคียงจากการใช้ยาปานกลางควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
Digoxinเพิ่มระดับยาในเลือดมากควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
Diltiazem เพิ่มฤทธิ์ยาปานกลางควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
Donepezilไม่มีผลต่อยา--
Efavirenz*ลดระดับยาในเลือด
ลดฤทธิ์ยา
มากไม่ควรใช้แปะก๊วยร่วมกับยานี้
Etoricoxib*เพิ่ม/ลดฤทธิ์ยา (ผลของการเกิดอันตรกิริยายังมีความขัดแย้งกัน)ปานกลางควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
Fexofenadineไม่มีผลต่อยา--
Fluoxetineลดฤทธิ์ยามากไม่ควรใช้แปะก๊วยร่วมกับยานี้
Flurbiprofenไม่มีผลต่อยา--
Haloperidolเพิ่มฤทธิ์ยาน้อยควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์ อาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาของยา
Hexobarbital*ลดฤทธิ์ของยาปานกลางควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
Ibuprofen*เพิ่มผลข้างเคียงจากการใช้ยา ทำให้เกิดภาวะเลือดออกและหยุดยากขึ้น มากไม่ควรใช้แปะก๊วยร่วมกับยานี้
Letrozoleไม่มีผลต่อยา--
Metforminไม่มีผลต่อยา--
Mirodenafilเพิ่มฤทธิ์ยา ปานกลางควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
Nicardipineลดฤทธิ์ยาปานกลางควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
Nifedipineลดระดับยาในเลือด ลดฤทธิ์ยา/ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของระดับยา และประสิทธิภาพของยา (ผลของการเกิดอันตรกิริยายังมีความขัดแย้งกัน)มากควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
Omeprazoleลดระดับยาในเลือด
ลดฤทธิ์ยา
ปานกลางควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
Paclitaxel*เพิ่มระดับยาปานกลางควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
Paracetamol*เพิ่มความเป็นพิษจากการใช้ยาปานกลางควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
Pentobarbital*ลดระดับยาในเลือด
ลดฤทธิ์ยา
ปานกลางควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
Phenytoin*ลดระดับยาในเลือดมากไม่ควรใช้แปะก๊วยร่วมกับยานี้
Raltegravir*ไม่มีผลต่อยา--
Simvastatinลดระดับยาในเลือด ปานกลางควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
Talinololเพิ่มระดับยาในเลือดมากควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
Tamoxifen*ไม่มีผลต่อยา--
Theophylline*ลดระดับยาในเลือด
ลดฤทธิ์ยา
ปานกลางควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
Ticlopidineเพิ่มฤทธิ์ยา/ไม่มีผลต่อยา (ผลของการเกิดอันตรกิริยายังมีความขัดแย้งกัน)มากควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
Tolbutamideลดระดับยาในเลือด
ลดฤทธิ์ยา
ปานกลางควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
Trazodoneเพิ่มฤทธิ์ยามากไม่ควรใช้แปะก๊วยร่วมกับยานี้
Valproic acid*ลดระดับยาในเลือดมากไม่ควรใช้แปะก๊วยร่วมกับยานี้
Voriconazoleไม่มีผลต่อยา--
Warfarinเพิ่มฤทธิ์ยา/ไม่มีผลต่อยา (ผลของการเกิดอันตรกิริยายังมีความขัดแย้งกัน)มากควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์