หญ้าหวาน* Stevia rebaudiana  (Bertoni) Bertoni

ข้อบ่งใช้ :

-


อันตรกิริยา :

ชื่อยาผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
Adrenaline*ลดฤทธิ์ของยาและเพิ่มผลข้างเคียงของยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Amoxyclav*เพิ่มฤทธิ์ของยา น้อยใช้ร่วมกับยาดังกล่าวได้ หากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
Ketoconazole*เพิ่มฤทธิ์ของยา น้อยใช้ร่วมกับยาดังกล่าวได้ หากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
Metoprolol*ไม่เกิดอันตรกิริยา-ใช้ร่วมกับยาดังกล่าวได้ หากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
Repaglinideอาจมีผลเพิ่มระดับยาในเลือดสำหรับยาที่ถูกเมแทบอลิซึมด้วย CYP2C8 น้อยระมัดระวังการใช้ร่วมกับยาที่ถูกเมแทบอไลท์ด้วยเอนไซม์ดังกล่าว หากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
Repaglinideไม่มีผลต่อระดับยาในเลือดเมื่อทดสอบในสัตว์ทดลองน้อยระมัดระวังการใช้ร่วมกับยาที่ถูกเมแทบอไลท์ด้วยเอนไซม์ดังกล่าว หากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
Saxagliptin*เพิ่มฤทธิ์ของยา ปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Simvastatinเพิ่มผลข้างเคียงของยาปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Vancomycinเพิ่มฤทธิ์ของยา น้อยใช้ร่วมกับยาดังกล่าวได้ หากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
Verapamil*เพิ่มฤทธิ์ของยา มากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Verapamil*เพิ่มฤทธิ์ของยาและเพิ่มผลข้างเคียงของยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์