ไพล* Zingiber montanum  (Koenig) Link ex Dietr.

ข้อบ่งใช้ :

-


ยังไม่มีรายงานการเกิดอันตรกิริยาของไพลกับยาแผนปัจจุบัน

มีเพียงรายงานการศึกษาวิจัยผลของกระบวนการเมแทบอลิซึมของยาและโปรตีนที่ทำหน้าที่ขนส่งยา

รายละเอียด