ฟ้าทะลายโจร* Andrographis paniculata  (Burm.f.) Wall. ex Nees

ข้อบ่งใช้ :

1. บรรเทาอาการเจ็บคอ

2. บรรเทาอาการของโรคหวัด (common cold)

3. บรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ เช่นอุจจาระไม่เป็นมูก

หรือมีเลือดปน


อันตรกิริยา :

ชื่อยาผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
5-fluorouracil (5-FU)*เพิ่มฤทธิ์ของยามากควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำ
หรือการดูแลของแพทย์
Cisplatin*เพิ่มฤทธิ์ของยามากควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำ
หรือการดูแลของแพทย์
Daonil*เพิ่มระดับของยาในเลือด และ
เพิ่มฤทธิ์ของยา
มากควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำ
หรือการดูแลของแพทย์
Etoricoxib*ลดระดับของยาในเลือด แต่เพิ่มฤทธิ์ของยา
(ผลการเกิดอันตรกิริยามีความขัดแย้งกัน)
ปานกลางควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำ
หรือการดูแลของแพทย์
Nabumetone*ลดระดับของยาในเลือด และ
ลดฤทธิ์ของยา
ปานกลางควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำ
หรือการดูแลของแพทย์
Naproxen*ลดระดับของยาในเลือด แต่เพิ่มฤทธิ์ของยา
(ผลการเกิดอันตรกิริยามีความขัดแย้งกัน)
ปานกลางควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำ
หรือการดูแลของแพทย์
Paclitaxel*เพิ่มฤทธิ์ของยามากควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำ
หรือการดูแลของแพทย์
Theophylline*ลดระดับของยาในเลือด
มากควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำ
หรือการดูแลของแพทย์
Warfarinเพิ่มระดับของยาในเลือดมากควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำ
หรือการดูแลของแพทย์