กระเทียม* Allium sativum  L.

ข้อบ่งใช้ :

รักษาอาการแน่น จุกเสียด


อันตรกิริยา :

ชื่อยาผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
กลุ่มยา: ยาต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด*ผลของการเกิดอันตรกิริยายังมีความขัดแย้งกันอยู่มากกระเทียมทำให้ความสามารถในการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดลดลง รวมทั้งทำให้เลือดหยุดไหลยาก แม้จะมีบางรายงานระบุว่ากระเทียมไม่มีผลต่อการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดในอาสาสมัครสุขภาพดี แต่สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัด ควรหยุดใช้กระเทียมก่อนเข้ารับการผ่าตัดอย่างน้อย 7-10 วัน หรือ 2 สัปดาห์ เนื่องจากกระเทียมอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดภาวะตกเลือดภายในร่างกายได้ และควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
กลุ่มยา: ยาต้านการแข็งตัวของเลือด*ผลของการเกิดอันตรกิริยายังมีความขัดแย้งกันอยู่มากกระเทียมทำให้ความสามารถในการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดลดลง รวมทั้งทำให้เลือดหยุดไหลยาก แม้จะมีบางรายงานระบุว่ากระเทียมไม่มีผลต่อการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดในอาสาสมัครสุขภาพดี แต่สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัด ควรหยุดใช้กระเทียมก่อนเข้ารับการผ่าตัดอย่างน้อย 7-10 วัน หรือ 2 สัปดาห์ เนื่องจากกระเทียมอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดภาวะตกเลือดภายในร่างกายได้ และควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Amphotericin Bเพิ่มฤทธิ์ของยาปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Atenololเพิ่มฤทธิ์ของยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Atorvastatinเพิ่มระดับยาในเลือดปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Captopril*เพิ่มฤทธิ์ของยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Cefazolinเพิ่มฤทธิ์ของยาปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Cefoperazone*เพิ่มฤทธิ์ของยาปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Ceftazidimeเพิ่มฤทธิ์ของยาปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Chloroquine*เพิ่มฤทธิ์ของยาปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Ciclosporin*ไม่มีผลต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยาอย่างชัดเจน --
Cilostazolไม่มีผลต่อการออกฤทธิ์และระดับยาในเลือด--
Ciprofloxacinเพิ่มระดับยาในเลือดปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Cisplatin*เพิ่มฤทธิ์ของยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Daonil*เพิ่มฤทธิ์ของยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Darunavirลดระดับยาในเลือดปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Diltiazemเพิ่มฤทธิ์ของยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Dimethyl-4,4’-dimethoxy-5,6,5’,’6’-dimethylene dioxybiphenyl-2,2’-dicarboxylate*เพิ่มฤทธิ์ของยาน้อยควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Dipyridamoleลดระดับยาในเลือดมากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Docetaxel*เพิ่มฤทธิ์ของยา (หลอดทดลอง), ไม่มีผลต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยาอย่างชัดเจน มากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Fexofenadineเพิ่มระดับยาในเลือดน้อยควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Fluconazoleเพิ่มฤทธิ์ของยาปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Fluindione*ลดฤทธิ์ของยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Fluindione*ลดฤทธิ์ของยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Gentamicinเพิ่มฤทธิ์ของยาปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Hydrochlorothiazide*เพิ่มฤทธิ์ของยา, เพิ่มระดับยาในเลือดปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Imipenem*เพิ่มฤทธิ์ของยาปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Isoniazid*เพิ่มระดับยาในเลือดปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Ketoconazole*เพิ่มฤทธิ์ของยาปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Lisinoprilเพิ่มฤทธิ์ของยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Meropenemเพิ่มฤทธิ์ของยาปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Metadoxine*เพิ่มฤทธิ์ของยาน้อยควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Metforminเพิ่มระดับยาในเลือด, เพิ่มฤทธิ์ของยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Naltrexoneเพิ่มฤทธิ์ของยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Nifedipineเพิ่มฤทธิ์ของยา, เพิ่มระดับยาในเลือดมากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Oxacillin*เพิ่มฤทธิ์ของยาปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Paracetamol*ไม่มีผลต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยาอย่างชัดเจน --
Paracetamol*ไม่มีผลต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยาอย่างชัดเจน --
Pravastatinไม่มีผลต่อการออกฤทธิ์และระดับยาในเลือด--
Propranolol*เพิ่มฤทธิ์ของยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Ritonavirไม่มีผลต่อค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ของยาในอาสาสมัครสุขภาพดี, ลดระดับยาในเลือดของผู้ป่วย HIVปานกลางการใช้กระเทียมในระยะยาวอาจทำให้ระดับยาในเลือดลดลง รวมทั้งทำให้การขับยาออกจากร่างกายเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่ากลไกการออกฤทธิ์น่าจะเกี่ยวข้องกับการทำงานของเอนไซม์ CYP3A4 และ P-gp จึงควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Saquinavirผลของการเกิดอันตรกิริยายังมีความขัดแย้งกันอยู่ปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Silymarin*เพิ่มฤทธิ์ของยาปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Simvastatinไม่มีผลต่อการออกฤทธิ์และระดับยาในเลือด--
Sulfamethoxazole*เพิ่มฤทธิ์ของยาปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Sulindac*เพิ่มฤทธิ์ของยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Trimethoprim*เพิ่มฤทธิ์ของยาปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Verapamil*เพิ่มฤทธิ์ของยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Vildagliptinเพิ่มฤทธิ์ของยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Warfarinผลของการเกิดอันตรกิริยายังมีความขัดแย้งกันอยู่มากแม้จะยังไม่มีรายงานผลของกระเทียมต่อเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยา แต่มีรายงานการวิจัยเป็นจำนวนมากระบุว่า กระเทียมทำให้ระยะเวลาที่เลือดใช้ในการแข็งตัวยาวนานขึ้น และทำให้ค่า INR สูงขึ้น ส่งผลให้การแข็งตัวของเลือดช้าลง และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติ ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้กระเทียมร่วมกับยาดังกล่าว