Enrofloxacin* ; Baytril ; Enrofloxacine ; Endrofloxicin ; Enroxil 

อันตรกิริยา :

ชื่อพืชผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
เทียนกิ่ง*
Lawsonia inermis  L.
ลดฤทธิ์ของยา ปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
ฝรั่ง*
Psidium guajava  L.
ลดฤทธิ์ของยา น้อยให้ใช้ได้อย่างระมัดระวัง หากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผล ควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา