Efavirenz* ; Sustiva ; Stocrin 

อันตรกิริยา :

ชื่อพืชผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
แปะก๊วย*
Ginkgo biloba  L.
ลดระดับยาในเลือด
ลดฤทธิ์ยา
มากไม่ควรใช้แปะก๊วยร่วมกับยานี้