Nevirapine 

อันตรกิริยา :

ชื่อพืชผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
ดีปลี*
Piper chaba  Hunter
เพิ่มฤทธิ์ของยา ปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
พริกไทย*
Piper nigrum  L.
เพิ่มฤทธิ์ของยา, เพิ่มระดับของยาในเลือด ปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
มะรุม*
Moringa oleifera  Lam.
ไม่ส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา ปานกลางให้ใช้ได้อย่างระมัดระวัง โดยอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์