Trastuzumab 

อันตรกิริยา :

ชื่อพืชผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
ลินิน*
Linum usitatissimum  L.
เพิ่มฤทธิ์ของยาน้อยควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
ลินิน*
Linum usitatissimum  L.
เพิ่มฤทธิ์ของยาน้อยควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
เห็ดหลินจือ*
Ganoderma lucidum  (Fr.) Karst.
เพิ่มการออกฤทธิ์ของยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์