Rifampicin* ; Rifampin 

อันตรกิริยา :

ชื่อพืชผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
ดีปลี*
Piper chaba  Hunter
ลดฤทธิ์ของยา ปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
มะรุม*
Moringa oleifera  Lam.
เพิ่มระดับยาในเลือดปานกลางให้ใช้ได้อย่างระมัดระวัง โดยอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์