Repaglinide 

อันตรกิริยา :

ชื่อพืชผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
หญ้าหวาน*
Stevia rebaudiana  (Bertoni) Bertoni
อาจมีผลเพิ่มระดับยาในเลือดสำหรับยาที่ถูกเมแทบอลิซึมด้วย CYP2C8 น้อยระมัดระวังการใช้ร่วมกับยาที่ถูกเมแทบอไลท์ด้วยเอนไซม์ดังกล่าว หากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
หญ้าหวาน*
Stevia rebaudiana  (Bertoni) Bertoni
ไม่มีผลต่อระดับยาในเลือดเมื่อทดสอบในสัตว์ทดลองน้อยระมัดระวังการใช้ร่วมกับยาที่ถูกเมแทบอไลท์ด้วยเอนไซม์ดังกล่าว หากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา