หญ้าหวาน* Stevia rebaudiana  (Bertoni) Bertoni

ชื่อยาKetoconazole*
Nizoral
Levoketoconazole
Panfungol
Ketoisdin
Orifungal M
Ketozole
Normocort
Ketoderm
Fungarest
Fungoral
Extina
Ketoconazolum
Brizoral
Kuric
Ketoconazol
Xolegel
Onofin K
Teryzolin
Terzolin
กลุ่มยายาต้านเชื้อรา*
Antifungal
สารสำคัญของสมุนไพรสารสกัด 96% เอทานอลจากใบหญ้าหวาน
ผลของการเกิดอันตรกิริยาเพิ่มฤทธิ์ของยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *สารสกัด 96% เอทานอลจากใบหญ้าหวานเสริมการออกฤทธิ์ของยา ketoconazol เมื่อทำการทดสอบกับเชื้อ Candida albicans โดยมีค่า FICC เท่ากับ 0.197
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดได้ แต่มีเพียงการศึกษาในสัตว์ทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
น้อย (รายละเอียด)
ข้อแนะนำใช้ร่วมกับยาดังกล่าวได้ หากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
เอกสารอ้างอิง(16)