องุ่น* Vitis vinifera  L.

ชื่อยาVorinostat*
Suberanilohydroxamic acid
suberoylanilide hydroxamic acid
Zolinza
กลุ่มยายาต้านมะเร็ง*
Anticancer
Antitumor
Chemotherapy
สารสำคัญของสมุนไพรสารสกัดเมล็ดองุ่น (grape seed proanthocyanidins; GSPs)
ผลของการเกิดอันตรกิริยาเพิ่มฤทธิ์ของยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *GSPs ทำให้เซลล์มะเร็งเกิดการตายแบบ apoptotic ได้ดีกว่าการใช้ยา vorinostat หรือ GSPs เพียงอย่างเดียว
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดได้ แต่มีเพียงการศึกษาในหลอดทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ปานกลาง (รายละเอียด)
ข้อแนะนำควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
เอกสารอ้างอิง(17)