ขิง* Zingiber officinale  Roscoe

ชื่อยาPhenprocoumon*
Phenprocoumarol
กลุ่มยายาต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด*
Antiplatelet
Antithrombotic
สารสำคัญของสมุนไพร-
ผลของการเกิดอันตรกิริยาเพิ่มฤทธิ์ของยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *ทำให้ค่า INR เพิ่มขึ้น
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
C (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
อาจเกิดได้ในผู้ป่วยบางรายหรือบางโรค
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
มาก (รายละเอียด)
ข้อแนะนำควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการ แพทย์ หรือหลีกเลี่ยงการใช้สมุนไพรและยานี้ร่วมกัน
เอกสารอ้างอิง29