มะขามแขก* Senna alexandrina  Mill.

ชื่อยาFurosemide*
Frusemide
กลุ่มยายาขับปัสสาวะ*
Diuretic
สารสำคัญของสมุนไพรrhein, danthron, senidins A/B, senosides A/B
ผลของการเกิดอันตรกิริยายังสรุปผลไม่ได้
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *สาร rhein และ danthron เพิ่มสภาพการซึมผ่านของยาผ่านชั้น monolayers ของเซลล์ ขึ้น 3.6 และ 3.0 เท่า ตามลำดับ ในขณะที่ senidins และ sennosides ยับยั้งสภาพการซึมผ่านของยาผ่านชั้น monolayers ของเซลล์ลง 60% และ 70% ตามลำดับ
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดได้ เนื่องจากมีรายงานการศึกษาเฉพาะในหลอดลดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ปานกลาง (รายละเอียด)
ข้อแนะนำให้ใช้ได้อย่างระมัดระวังหากมีความผิดปกติ หรือผลการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพร
เอกสารอ้างอิง6