บัวบก* Centella asiatica  (L.) Urb.

ชื่อยาWarfarin
กลุ่มยายาต้านการแข็งตัวของเลือด*
Anticoagulant
สารสำคัญของสมุนไพร-
ผลของการเกิดอันตรกิริยาเพิ่มฤทธิ์ของยา (ผู้ป่วยที่ใช้ยา warfarin)
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *ทำให้ค่า international normalize ratio (INR) เพิ่มขึ้น
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
B (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
อาจเกิดได้ในผู้ป่วยบางรายหรือบางโรค
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
มาก (รายละเอียด)
ข้อแนะนำควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ หรือหลีกเลี่ยงการใช้สมุนไพรและยานี้ร่วมกัน
เอกสารอ้างอิง23