บัวบก* Centella asiatica  (L.) Urb.

ชื่อยาAmitriptyline*
Amitriptylin
Amitryptiline
Amytriptylin
Amitril
Elavil
Lantron
Seroten
Triptanol
Tryptanol
Triptilin
กลุ่มยายาต้านอาการซึมเศร้า*
Antidepressant
สารสำคัญของสมุนไพรสารสกัดจากผลิตภัณฑ์บัวบก
ผลของการเกิดอันตรกิริยาเพิ่มฤทธิ์ของยา, เพิ่มระดับของยาในเลือด
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *เพิ่มค่า Cmax, AUC และ t1/2 ของยาในเลือด
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดได้ เนื่องจากมีรายงานการทดลองเฉพาะในสัตว์ทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
มาก (รายละเอียด)
ข้อแนะนำควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
เอกสารอ้างอิง21