บัวบก* Centella asiatica  (L.) Urb.

ชื่อยาValproic acid*
Valproate
Sodium valproate
Valproate sodium
2-propylpentanoic acid
Dipropylacetic acid
กลุ่มยายากันชัก*
Antiepileptic
Anticonvulsant
สารสำคัญของสมุนไพรสารสกัดเอทิลอะซีเตท
ผลของการเกิดอันตรกิริยาเพิ่มฤทธิ์ของยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *ทำให้ ED50 ของยาลดลง
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดได้ เนื่องจากมีรายงานการทดลองเฉพาะในสัตว์ทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
มาก (รายละเอียด)
ข้อแนะนำควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
เอกสารอ้างอิง18, 19