ชะเอมเทศ* Glycyrrhiza glabra  L.

ชื่อยาEtoricoxib*
Arcoxia
Algix
Tauxib
Nucoxia
กลุ่มยายาต้านอาการวิตกกังวล*
Antianxiety
Anxiolytic
สารสำคัญของสมุนไพรglycerrhizin
ผลของการเกิดอันตรกิริยาลดฤทธิ์ยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *ลดค่า AUC, Cmax, t1/2 และเพิ่มอัตราการกำจัดยา
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
B (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
อาจเกิดได้ในผู้ป่วยบางราย
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
น้อย (รายละเอียด)
ข้อแนะนำควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
เอกสารอ้างอิง(11-13)